Terminologi relaterad till jordenergi

Energibrunn Mer Mindre

Med en energibrunn kan man samla upp värme från berggrunden. En enskild brunn är vanligtvis under 200 m djup och har en diameter på 130-200 mm.

Expansionsventil Mer Mindre

Expansionsventilen befinner sig inne i värmepumpen. I expansionsventilen sjunker köldmediets tryck tillräckligt för att köldmediet igen kan uppta värme i förångaren.

Förångare Mer Mindre

Förångaren är värmepumpens värmeväxlare i vilken köldmediet som cirkulerar inne i enheten upptar värmen från kollektorn i marken eller dylik värmekälla till värmepumpen. Brinevätskan som värmts upp i marken kyls ner och värmen överförs till köldmediet, som övergår från vätskeform till ånga.

Hetgas Mer Mindre

Kompressorn pressar köldmediumångan upp till ett högre tryck. Följden av det är en våldsam temperaturstigning. I värmepumpsprocessen är köldmediets maxtemperatur efter kompressorn, varefter köldmediet kallas för hetgas.

Hetgasteknik Mer Mindre

Hetgastekniken som Lämpöässä utnyttjar spetsvärmer det varma bruksvattnet med väldigt hög effektivitet. Temperaturkraven för varmvattnet är oftast högre än för vattnet som används för uppvärmning. Med hetgasväxlaren överförs den hetaste energin till beredarens övre del, där varmvattnet värms upp till önskad temperatur. Den lägre temperaturen i nedre beredaren innebär en bättre värmefaktor och därmed en lägre elförbrukning. Tack vare hetgastekniken krävs ingen elpatron.

Hetgasväxlare Mer Mindre

Hetgasväxlaren är en extra värmeväxlare i värmepumpen med vilken man maximerar effektiviteten. Hetgasen från kompressorn är mycket hetare än vad som krävs för uppvärmning, varpå överloppsenergin utnyttjas i hetgasväxlaren.

Kollektor Mer Mindre

Jordvärmepumpen har en kollektorslang för att samla upp värme från marken, berggrunden eller ett vattendrag. Solenergin som lagrats i jordmånen överförs till brinevätskan i kollektorslingan och med den transporteras värmen till värmepumpen.

Kompressorn Mer Mindre

Kompressorn är värmepumpens hjärta. Den pressar det förångade köldmediet upp till ett högt tryck. Trycket beror på i vilken temperatur värmen lagras i värmeberedaren. Kompressorn kräver elström för att fungera, men värmen som fås är mångfaldig jämfört med elkostnaderna. Trycket orsakar att köldmediets temperatur stiger.

Kondensor Mer Mindre

Kondensorn är värmepumpens värmeväxlare i vilken köldmediet som cirkulerar inne i enheten friger värmen till vattenberedaren. Vattnet värms upp och köldmediet övergår till vätskeformat.

Kylenhet Mer Mindre

ÄssäCooling-kylenheten blåser kylenergi i inomhusluften. Kylenheten installeras inomhus antingen på väggen eller i taket.

Kylsystem Mer Mindre

ÄssäCooling är Lämpöässäs kylsystem som kan kopplas till Lämpöässä jordenergisystemet. ÄssäCooling-kylenheten blåser kylenergi i inomhusluften. Kostnaderna av ÄssäCooling är en bråkdel jämfört med t.ex. en luftvärmepump. ÄssäCooling-kylsystemet är dessutom ett mycket miljövänligt sätt att producera kyla, då effektivitetsvärdet kan beroende på enhet vara upp till 40.

Nedre beredare Mer Mindre

Lämpöässäs värmepumpar värmer vattnet i två delar och är alltså tudelad. Vattnet i nedre beredaren cirkuleras ut i värmekretsen som värmer fastigheten.

Passivkyla Mer Mindre

Passivkyla går ut på att den även på sommaren svala vätskan som finns i kollektorslingan cirkuleras med en separat pump till kylfläkten utan man behöver ha värmepumpen i drift. Passivkyla är ett förmånligt sätt att sköta nedkylningen. Brukskostnaderna består endast av cirkulationspumpens driftkörning. Kostnaderna av passivkyla är en bråkdel jämfört med t.ex. en luftvärmepump, eftersom luftvärmepumpen maskinellt kyler ner den varma utomhusluften. Passivkyla kan kopplas t.ex. till en fläktkonvektor eller ett ventilationsaggregat.

Styrsystem Mer Mindre

Med styrsystemet kan man reglera jordenergisystemets funktion under konstant ändrande förhållanden.

Temperaturgivare Mer Mindre

Temperaturgivaren mäter temperaturen och informationen överförs oftast till styrsystemet i värmepumpen. Temperaturgivare mäter t.ex. beredarens temperaturnivåer. Utegivaren mäter utomhustemperaturen. Man kan också installera en rumsgivare som mäter inomhustemperaturen. Värmepumpens styrning kräver flera temperaturgivningar från olika delar av systemet.

Värmefaktor Mer Mindre

Värmefaktorn betecknar hur effektivt ett system omvandlar energi till värme i en viss omgivning. Årsvärmefaktorn beskriver relationen mellan emottagen värme och konsumerad ström på årlig nivå. Värmefaktorn är beroende av temperaturskillnaden mellan det man tar värmen ifrån och det man avger värmen med. Med liten temperaturskillnad får man hög värmefaktor och med stor temperaturskillnad får man låg värmefaktor. Lämpöässäs jordvärmepumpar och kylenheter har väldigt hög värmefaktor.

Värmekrets Mer Mindre

Värmedelningskretsen d.v.s. värmekretsen betyder den helhet som består av byggnadens värmenätverk som börjar och slutar vid en in- och utgångsanslutning i beredaren. Kretsen styrs och regleras med en reglerventil samt med en motor och pump. Värmekretsen kan uppdelas i t.ex. två kretsar (golvvärme och radiatornätverk) med ett grenrör. Lämpöässäs produkter kan ha 1-3 värmekretsar. 2-3 kretsar kan behövas t.ex. då man vill ha högre uppvärmningstemperatur i våtutrymmen. På sommaren kan man endast värma upp våtutrymmen.

Övre beredaren Mer Mindre

Lämpöässäs värmepumpar lagrar värmen i två delar och är alltså tudelad. Övre beredaren värmer det varma bruksvattnet. Se “Hetgasteknik”.